Autorizované metrologické středisko K-51

Všechny vyrobené a opravené vodoměry ověřujeme v našem AMS, které je autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Pro ověřování vodoměrů podle české legislativy máme přidělenu úřední značku K s  evidenčním číslem 51, na jejichž použití se vztahují §9 a §16 zákona a §6 vyhlášky 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro prvotní EHS ověření vodoměrů máme přidělenu evropskou značku e051cz na jejíž použití se vztahuje §4 vyhlášky 332/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zkušebna je též zařazena do  systému jakosti, certifikovaného notifikovanou osobou (NB 1383, ČMI Brno),  podle nařízení vlády č.  464/2005 Sb.,  kterým je implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES  do našeho právního řádu.

V tomto režimu se provádí ověření vodoměrů, jako jeden z úkonů při prokazování shody před uvedením měřidla do oběhu.

autorizaceAMSK51linka_alinka_bP1400164P1400080

zkouška

V minulých letech jsme provedli zásadní rekonstrukci zkušební stanice na ověřování vodoměrů. Celý cyklus ověřování je nyní řízen PC a probíhá zcela automaticky, bez možnosti ovlivnění výsledku měření obsluhou.

Hlavním (podnikovým) etalonem jsou přesné váhy Mettler Toledo, jako pracovní etalon používáme etalonové průtokoměry Krohne.

linka_elinka_dlinka_cP1400103P1400318

Zkušební zařízení umožňuje použít metodu ověřování jak hmotnostní, tak objemovou, jak s pevným, tak
s letmým startem. Chod vodoměrů je snímám optickými snímači s vyhodnocováním automatických impulzů, nebo synchronizovaných impulzů. Vstup do automatického systému stanice je přizpůsoben pro libovolné impulzní výstupy zkoušených měřičů, takže lze ověřovat i vodoměry s elektronickými částmi, s impulzními výstupy apod. – vše v automatickém režimu.

Součástí ověření je i tlaková zkouška, stanice umožňuje použít zkušební tlak až 25 barů.

Zkušební stanice Enbra MR-T-S 1525 představuje technický vrchol v  tomto oboru,  s uplatněním nejnovějších technických a softwarových poznatků. Splňuje s rezervou veškeré naše i evropské metrologické předpisy a je připravena i na předpisy nové. Ověření vodoměrů probíhá přesně a produktivně.

Naše autorizované metrologické středisko má zavedený a udržovaný systém řízení jakosti, jednak začleněný do SJ celé společnosti podle norem ČSN ISO 9001:2008,  dále podle metodických požadavků a pokynů  metrologických orgánů pro autorizaci metrologických středisek a též jako součást SJ podle NV 464/2005 Sb.

Konfirmační systém AMS je pravidelně kontrolován při metrologických dozorech, prováděných orgány státní metrologie, při prověřování technické a odborné způsobilosti (provádí ČMI), účastí v  mezilaboratorním porovnávání zkoušek a každoročními audity SJ notifikovanou osobou podle NV 464/2005 Sb.  Kromě toho probíhá řada interních kontrolních a monitorovacích procesů, definovaných v Příručce jakosti AMS, a pravidelně vyhodnocovaných.

Vše výše uvedené zaručuje, že vodoměry Kaden jsou ověřeny správně, podle všech platných norem a předpisů, a s dostatečnou rezervou dodržení metrologických požadavků na ně. To dává zákazníkům záruku spolehlivého měření po celou dobu platnosti ověření.