Nejčastější otázky našich zákazníků

Legislativa

Jaká je přesnost vodoměrů?
Maximální povolené odchylky chodu vodoměrů jsou dány normami a příslušnými vyhláškami a platí pro všechny vodoměry obecně. V rozmezí mezi přetěžovacím (Q4), trvalým (Q3) a přechodovým (Q2) průtokem je max. povolená odchylka chodu

 • pro vodoměry na studenou vodu +/- 2 %
 • pro vodoměry na teplou vodu +/- 3 %.

Pro minimální průtok (Q1) je pro všechny vodoměry +/- 5 %.

Co je to metrologická třída vodoměru?

Metrologická třída byla specifikována dřívějšími českými a mezinárodními normami, současná legislativa tento pojem nezná.  Byla určena minimálním průtokem, při kterém vodoměr ještě měří s odchylkou stanovenou normou (+/- 5 % ). Třída byla vyznačena na číselníku vodoměru.

Příklad: Pro bytový vodoměr s nominálním průtokem 1,5 m³/hod (maximální průtok 3 m³/hod) byl minimální průtok (Qmin) následující:

 • metrologická třída A Qmin = 60 litrů za hodinu
 • metrologická třída B Qmin = 30 litrů za hodinu

Z výše uvedeného vyplývá, že vodoměr metrologické třídy B je kvalitnější a na malých průtocích měří přesněji. Při použití vodoměru třídy B dochází k menším rozdílům mezi součtem údajů bytových vodoměrů a údajem vodoměru na patě domu. V současné době se vodoměry uvedené do oběhu podle starých předpisů  stále používají (např. po opravě) a je možné se s nimi v praxi stále setkávat.

Jakým zákonem je stanoveno, že vodoměry je třeba po určité době vyměnit?

Dobu platnosti ověření a tím i dobu po kterou je možno vodoměr použít jako měřidlo stanovuje zákon o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláška č. 345/02 Sb. a vyhl. č. 285/11 Sb.

Podle vyhlášky č. 285/2011 Sb. se pro bytové vodoměry, používané pro rozúčtování spotřeby vody,  a ověřené po 1. lednu 2012 doba platnosti ověření sjednocuje na 5 let pro vodoměry na teplou i studenou vodu. U vodoměrů ověřených do 31. 12. 2011 zůstává lhůtu platnosti ověření 4 roky pro vodoměry na teplou vodu a 6 let pro vodoměry na studenou vodu.

Jak dlouho může být vodoměr v provozu?

Po dobu platnosti úředního ověření (cejchu).

Ta je pro bytové vodoměry, používané pro rozúčtování spotřeby vody,  na teplou i studenou vodu 5 let. Platí pro vodoměry ověřené od 1. ledna 2012 – vyhláška č. 285/2011 Sb, kterou se mění vyhl. č, 345/2002 Sb. U  vodoměrů ověřených do 31. 12. 2011 zůstává lhůtu platnosti ověření 4  roky pro vodoměry na teplou vodu a 6 let pro vodoměry na studenou vodu. Po uplynutí této doby je majitel měřidla povinen provést opravu a  přecejchování, popř. osadit vodoměr nový. Doba platnosti ověření se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno. Rok ověření je vyznačen na plombě.

Příklad: Pro vodoměr na studenou vodu s vyznačením roku ověření na plombě 07 platí toto ověření do konce roku 2013. Pro vodoměr na teplou vodu se stejným označením na plombě platí ověření do konce roku 2011.

Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u uživatelů stanovených měřidel dodržování doby platnosti úředního ověření, v případě nedostatků je oprávněn udělovat vysoké pokuty (až 1 000 000 Kč).

Kdy končí platnost úředního ověření (cejchu)?
 • a) uplynutím doby platnosti (6 let pro studenovodní a 4  roky pro teplovodní typy vodoměrů) pro vodoměry ověřené do 31. 12. 2011, u vodoměrů pro teplou i studenou vodu ověřených od 1. 1. 2012 je doba platnosti ověření stanovena vyhláškou č. 285/2011 Sb. na 5 let
 • b) provedením změn a úprav vodoměru, jenž mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti
 • c) poškozením vodoměru v takovém rozsahu, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro ověření
 • d) znehodnocením, popř. odstraněním plomby
 • e) když je zjevné, že i při neporušeném vodoměru a neporušené plombě vodoměr ztratil metrologické vlastnosti (např. při vnitřním zanešením vodoměru nečistotami v rozvodech vody neodpovídající příslušným normám – indikátor na číselníku se při průtoku vody neotáčí)
Co mám dělat, když mám pochybnosti o správné funkci vodoměru?

Vodoměr vymontovat a u výrobce, nebo v jakémkoliv Autorizovaném metrologickém středisku na ověřování vodoměrů jej nechat přezkoušet. Výsledek přezkoušení obdržíte na protokolu, který AMS vystaví. Nejbližší AMS provádějící ověřování vodoměrů zjistíte na Oblastním inspektorátu Českého metrologického institutu podle příslušnosti k Vašemu bydlišti. Jde o placenou službu.

Bytové vodoměry používáme pouze jako poměrová měřidla pro rozpočítávání nákladů na vodu v domě. Předpokládáme, že když to nejsou fakturační měřidla, tak nemusí být ověřena a pravidelně měněna.

Veškeré vodoměry obecně a bez výjimky jsou zákonem o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/02 Sb. zařazeny mezi tzv. stanovená měřidla s povinností každé měřidlo ověřit a s možností je používat pouze v době platnosti ověření.

Tvrzení, že se jedná pouze o poměrová měřidla neobstojí, protože se podle nich provádí rozúčtování nákladů na vodu a tudíž jsou používána v platebním styku. Řádné ověření zaručí správnost tohoto platebního styku.

Technické dotazy

Pravidelně vykazujeme při odečtech vodoměrů určitý rozdíl (přibližně 10 až 15%) mezi součtem spotřeby bytových vodoměrů a údajem domovního vodoměru. Jak je to možné? Vodoměry mají přeci menší povolené úchylky.

Váš problém s rozdílem naměřených hodnot není ojedinělý. K rozdílům mezi údaji vodoměru na patě domu a  součtem všech bytových vodoměrů bude docházet vždy, důvodem mohou být následující skutečnosti (platí pro všechny vodoměry různých značek obecně):

 • a) Všechny vodoměry mají normou a legislativními předpisy definovánu přesnost chodu, která činí v rozsahu od přechodového do maximálního průtoku (Q2 až Q4) ± 2 % u studenovodních vodoměrů a ± 3 % u teplovodních vodoměrů, při minimálním průtoku (Q1) mají povolenou úchylku ± 5 %. Z toho vyplývá, že k jistému rozdílu může dojít už z titulu povolených úchylek použitých měřidel.
 • b) Každý vodoměr registruje průtoky pod Q1 (minimálním průtokem) se vzrůstající úchylkou. To znamená, že např. kapání kohoutku, nebo velmi malé průtoky (pod Q1) bytový vodoměr buď nezaznamená, nebo zaznamená s větší chybou směrem do mínusu. Pokud se tyto malé průtoky sečtou za celý dům, vodoměr na patě domu je již zaznamená. Neznamená to tedy že pod Q1, vodoměry vůbec neměří jak uvádějí někteří prodejci vodoměrů.
 • c) U průtoků pod Q1 vodoměry sice registrují, ale se vzrůstající chybou do mínusu (ukazují měně, než skutečně proteklo). Při dalším zmenšování průtoku se vodoměry zastaví na tzv. prahu citlivosti (ten není normou ani ostatními předpisy definován). U bytových vodoměrů se práh citlivosti pohybuje na průtoku od 5 do 15 l/hod. Naše vodoměry KADEN patří k citlivým typům a jejich práh citlivosti se blíží dolní hranici výše uvedeného rozpětí. Záleží na konkrétním kusu a zejména na čistotě vody a rozvodů v  místě instalace.
 • d) Kvalita vody v řadě regionů neodpovídá požadavkům. Z tohoto důvodu dochází k zanášení vodoměrů. Některé typy vodoměrů, které jsou dodavateli vody osazovány na paty domů, jsou na to velmi citlivé. Při zanesení vstupního sítka pak vykazují úchylky směrem do plusu – to znamená, že ukazuji vyšší spotřebu, než vodoměrem skutečně proteklo.
 • e) špatná funkce vodoměrů – při pochybnostech je možné požádat výrobce, nebo jakékoliv autorizované metrologické středisko pro ověřování vodoměrů o jejich přezkoušení.
 • f) úniky vody mezi domovním a bytovými vodoměry
 • g) nedovolené zásahy nájemníků do měřidel ve svých bytech. Tomu lze zabránit řádnou montáží (montážní plomba na obou koncích vodoměru) a  použitím vodoměru magneticky odolného. Naše vodoměry Kaden jsou mnohem odolnější, než ostatní značky (potvrzeno nezávislými zkušebnami), běžně dostupnými magnety je nelze ovlivnit. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že některé konkurenční vodoměry jsou prezentovány jako magneticky zcela odolné, a dokonce to mají napsáno i na vodoměru, a přesto je možné je velice snadno ovlivnit i slabým magnetem. Viz dotazy na téma magnetické odolnosti.
Jak velké rozdíly mezi bytovými vodoměry a vodoměrem na patě domu jsou obvyklé a ještě přípustné?

Podle zkušeností našich zákazníků se rozdíl mezi součtem naměřených hodnot bytovými vodoměry proti vodoměru na patě domu pohybuje většinou  0 až 5 %.

Pro teplou vodu řeší uvedený problém vyhláška ministerstva průmyslu a  obchodu číslo 477/2006 Sb. o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepla, platná od 1. 1. 2007.

Základní princip je vyjádřen v písmenu c) článku 1) §2 a stanoví, že: „Spotřební složka nákladů na tepelnou energii k  přípravě teplé vody a náklady na dodávku vody pro přípravu teplé vody a její stokování se rozdělí poměrně podle údajů měření odběru teplé vody v odběrných místech dodávky.“

To znamená, že rozdíl mezi součtem naměřených hodnot bytovými vodoměry proti vodoměru na patě domu se rozdělí mezi uživatele bytů v poměru jejich spotřeby.

Pro rozdělení spotřeby studené vody obdobný legislativní předpis sice neexistuje, ale domníváme se, že výše uvedená pravidla lze bez problémů použít i pro rozúčtování rozdílů spotřeby vody studené.

Není lepší vodoměr nový, než opravený? Jde nám především o spolehlivost a správnost měření.

Opravy vodoměrů Kaden provádíme v našem výrobním závodě podle závazného technologického postupu. Vodoměry zcela demontujeme na jednotlivé díly, v  mycích lázních odstraníme nečistoty a usazeniny. Veškeré díly v dolní, mokroběžné části nahradíme díly novými, bez ohledu na opotřebení dílů starých. Počítadla zásadně nulujeme, průhledný kryt je vždy nový a poškozené, popř. opotřebované díly ve vršku vodoměru vždy také nahradíme novými. Tím je zaručena naprosto stejná kvalita, životnost a metrologické vlastnosti, jako u  vodoměrů nových. Tato skutečnost je reprezentována i  poskytovanou zárukou na takto opravené vodoměry, to je 5 let pro teplovodní i pro studenovodní typy, což je po celou dobu platnosti ověření (cejchu).

Pokud opravujeme naše starší vodoměry typu S 050 a S 055 vyrobené před zářím 2000 (které ještě nemají magnetickou ochranu), provedeme při opravě výměnu a doplnění všech dílů magnetické spojky, takže zákazník dostane vodoměr magneticky odolný stejně jako nový – a to za stejnou cenu opravy.

Některé opravny vodoměrů ve snaze konkurovat nižšími cenami, vodoměry pouze propláchnou, díly nechají původní a pokud vodoměr při následném ověření vyhoví, pak ho prodají zákazníkovi jako opravený. Je nasnadě, že u takto „opravených“ vodoměrů dochází během platnosti následného ověření k poruchám a ke zhoršení přesnosti chodu. Finanční efekt levnější opravy se pak rychle vytrácí při návštěvách montérů, kteří problematické vodoměry vyměňují.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jsou vodoměry opraveny podle našeho technologického postupu, není třeba se obávat jejich horší kvality a výsledný finanční efekt je značný.

Garantovanými opravami šetříme

 • naše životní prostředí
 • kapsu našich zákazníků
Mají vodoměry KADEN ochranu proti neoprávněné manipulaci?

Naše vodoměry mají zabudovanou velmi účinnou a výjimečnou ochranu proti ovlivnění vnějším magnetickým polem, tvořenou novou konstrukcí magnetické spojky. Toto magneticky odolné provedení vodoměru vyrábíme již od září roku 2000.

Přesvědčit se o magnetické odolnosti je velice snadné v jakékoliv zkušebně vodoměrů, zejména při nižších průtocích, které tvoří většinu běžných pracovních podmínek vodoměrů v bytech. Porovnávací zkoušku lze provést tak, že na zkušební trať se upnou různé typy vodoměrů a při stejném průtoku (nejlépe na minimálním průtoku – Qmin) se zkouší přikládáním postupně silnějších magnetů jejich chod. Každý se přesvědčí, že vodoměry Kaden jsou svou odolností bezkonkurenční a že s největší pravděpodobností se nepodaří obstarat magnet, který by měl negativní vliv na chod vodoměru Kaden. Takto jednoduše si může vodoměry porovnat každý zájemce.

Korektní nabídka: Provedení této porovnávací zkoušky nabízíme každému zájemci bezplatně v našem Autorizovaném metrologickém středisku a to i na libovolných bytových vodoměrech, které si zájemce přinese.

Počitadlo vodoměru je též chráněno proti neoprávněné manipulaci kolíčkem , který při neoprávněné manipulaci praskne a indikuje pokus o ovlivnění vodoměru. (černý váleček procházející  číselníkem vodoměru).

Dále je celý vodoměr chráněn plombou na kroužku, který spojuje spodní a vrchní část vodoměru. Tato plomba tvoří ověřovací značku s vyznačením roku ověření a s vyznačením AMS (autorizovaného metrologického střediska), které ověření provedlo. Neporušenost plomby je podmínkou platnosti ověření a uznání záruky.

U vodoměrů uvedených do oběhu podle nových předpisů (MID) je tato kovová plomba zabezpečovací značkou výrobce a ověření je prokázáno samolepícím štítkem VOID prokázání shody (se značkou CE a doplňkovým metrologickým značením).

Kryt počitadla je vyroben z velmi odolného plastu – polykarbonátu Lexan (nelze snadno poškodit) a je utěsněno „O“ kroužkem (orosení krytu je vyloučeno a čitelnost je vždy zaručena).

Jaké ochranné prvky jsou na vodoměru? Proč je ochrana proti ovlivnění a neoprávněným zásahům tak důležitá?

Každý vodoměr je po ověření (ocejchování) zaplombován plombou na barevném kroužku spojující spodní a vrchní část vodoměru, tak je zamezen neoprávněný zásah do jeho mechanismu. Tato plomba je zabezpečovací značku výrobce.  Kromě toho je na novém vodoměru štítek – značka prokázání shody. Neporušenost obou je podmínkou platnosti ověření a uznání záruky.

Kromě této standardní ochrany používáme ještě pojistku proti zmáčknutí (černý váleček v číselníku), jejíž porušení signalizuje pokus o ovlivnění tímto způsobem.

Dále jsou naše vodoměry vybaveny velmi účinnou ochranou proti ovlivnění magnetickým polem (viz dotazy na magnetickou odolnost).

Do přípojného šroubení lze vložit zpětnou klapku, která zabrání zpětnému průtoku vody vodoměrem.

Po montáži musí montážní firma zaplombovat přípojné šroubení vodoměru montážní plombou. Doporučujeme provést plombování na obou stranách vodoměru.

Protože se ceny vody neustále zvyšují, zvyšuje se také zájem jednotlivých obyvatelů bytů na objektivním měření. Snaha některých obyvatelů ovlivnit chod vodoměru a tím ušetřit své finanční prostředky na úkor ostatních spolubydlících v domě se může projevovat častěji.

S vodoměry, které nelze ovlivnit, dosáhnete přesnějších výsledků měření a spravedlivějšího rozúčtování nákladů na spotřebu vody.

Při jakém nejmenším průtoku vodoměry ještě měří, je to nějak stanoveno?

Zaručená přesnost měření je předpisy a normou stanovena pro minimální průtok Q1 +/- 5%. U vodoměrů KADEN je to 0,046 m³/hod).

Není to ale tak, že vodoměr menší průtoky nezaznamená, například vodoměry KADEN registrují průtok již od cca 7 až 9 l/hod, záleží na konkrétním kusu vodoměru a zejména na čistotě měřené vody a čistotě rozvodů. Tyto menší průtoky jsou registrovány, ale bez garantované přesnosti měření, s  klesajícím průtokem se zvyšuje úchylka měření směrem do mínusu.

Zdravotní nezávadnost

Na co se mám při koupi vodoměru zaměřit, chci-li mít jistotu, že se jedná o zdravotně nezávadný výrobek?

Na vodoměry se vztahuje vyhláška č. 409/2005 Sb. o výrobcích přicházejících do styku s pitnou vodou. Vyhláška určuje požadavky na výrobky a způsoby zkoušení – výluhové testy.

Na našem trhu nesmí být nabízeny výrobky, které tuto vyhlášku nesplňují.

Každý vodoměr musí být podle §5 vyhlášky č. 409/2005 Sb. označen nápisem „určeno pro trvalý styk s pitnou vodou“, nebo „určeno pro styk s teplou vodou“ (podle toho, zda se jedná o vodoměr na studenou, nebo teplou vodu). Označení musí být provedeno tak, aby tyto byly dobře viditelné a snadno čitelné, a to:

 • a) na výrobku, nebo jeho obalu
 • b) na štítku připojeném k výrobku nebo k jeho obalu
 • c) na příbalovém letáku s uvedením jednoznačné identifikace výrobku

Toto označení může být použito pouze v případě, že vodoměr splňuje požadavky vyhlášky a absolvoval výluhové testy s kladným výsledkem.

Dále máte možnost si od výrobce nebo dovozce vyžádat prohlášení o zdravotní nezávadnosti podle vyhlášky 409/2005 Sb. s uvedením odkazu na výluhové testy.

Nespokojte se pouze s obecným tvrzením, že vodoměr vyhovuje všem evropským předpisům. Požadavky na zdravotní nezávadnost výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou nejsou zatím v EU zcela harmonizovány, naše platná vyhláška je v této oblasti poměrně přísná.

 

Proč jsou výluhové testy tak důležité?

Jsou striktně předepsány vyhláškou č. 409/2005 Sb. pro ověření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.

Jejich principem je ponechání testovaných výrobků po určitou dobu v testovací vodě při dané teplotě. V takto získaném výluhu se zjišťuje množství škodlivých látek, které migrovaly z testovaného výrobku do testovací vody. Výrobek vyhoví výluhovému testu, jestliže výluh neobsahuje více nebezpečných látek, než je povoleno limity pro tyto výluhové testy. Metodika výluhových testů je dána přílohou vyhlášky, limity jsou určeny vyhláškou a předpisy pro kvalitu pitné vody.

 

Montáž vodoměrů

V jaké poloze mohou být vodoměry namontovány?

Poloha vodoměru má vliv na přesnost měření. Montážní polohy vodoměrů jsou dány jejich schválením typu. Naše vodoměry Kaden jsou schváleny jak pro horizontální, tak i pro vertikální montáž.

Základní polohou je poloha horizontální s číselníkem nahoru. V této poloze vodoměr pracuje s přesnějším měřením na minimálním průtoku Q1

Další možnou polohou je vertikální montáž s prouděním vody nahoru. Za tuto polohu se považuje i případ, kdy je vodoměr montován horizontálně s číselníkem do boku. Při této poloze tedy vodoměr měří méně přesně na minimálních průtocích, přesněji řečeno minimální průtok, kdy je garantována maximální povolená odchylka chodu, je větší.

To platí obecně pro všechny vodoměry i jiných značek, vyplývá to z fyzikálních principů a konstrukce vodoměrů.

Nejvýhodnější (z hlediska přesnosti vodoměru) je tedy montovat vodoměry horizontálně s číselníkem nahoru (pokud to místní podmínky dovolí). Ve všech ostatních montážních polohách pracují vodoměry s menší přesností na minimálních průtocích.

Nepřípustná poloha montáže vodoměru je vertikální s prouděním vody shora dolů – zde není možné zajistit, aby nedošlo ke zavzdušnění. Ze stejného důvodu není možné vodoměr montovat do nejvyššího bodu rozvodu – smyčky.

Podle našich zkušeností nemůžeme doporučit polohu s číselníkem dolů, všechny typy našich i cizích vodoměrů měří v této poloze nejhůře. Tento fakt sice není uveden v žádných normách ani v legislativních předpisech, taktéž není uváděn ve schváleních typů různých vodoměrů, ale rozhodně doporučujeme považovat tuto polohu za též nepřípustnou.

Podle stavebních předpisů na veškeré rozvody by tyto měly být provedeny pouze vodorovně a svisle a tak by se toto pravidlo mělo dodržovat i u rozvodů vody – a tím i pro montáž vodoměrů.

Kdo může namontovat nebo vyměnit vodoměr?

Podle §19 zákona o metrologii č. 505 ve znění pozdějších předpisů může stanovená měřidla (mezi ně vodoměry patří výměrem ÚNMZ) montovat pouze fyzická osoba nebo firma s registračním osvědčením, které udělují orgány státní metrologie (oblastní inspektoráty Českého metrologického institutu). Doporučujeme na tuto okolnost dbát při výběru montážní firmy, pak máte záruku, že je vodoměr namontován správně a že je opatřen montážní plombou zamezující nežádoucí manipulaci s měřidlem.

Součástí udělení registračního osvědčení je i přidělení značky na montážní plombu, tím lze kdykoliv zjistit, kdo vodoměr montoval.

Můžete mi doporučit vhodnou montážní firmu?

Ano, v naší databázi se nachází více než 340 montážních firem, pokrývající téměř celé uzemí republiky.

Do seznamu jsme zařadili firmy, které mají osvědčení o registraci ČMI pro montáž vodoměrů a odebírají od nás vodoměry.

Pokud je montážní firma plátcem DPH a montuje vodoměry do bytových prostor, pak Vám je vyúčtuje i s montáží se sníženou sazbou DPH.

 

Jaký předpis určuje způsob montážního plombování?

Instalovaný vodoměr musí být opatřen alespoň jednou montážní plombou na straně vtoku (požadavek ČSN EN 14154-2 odst. 5.2.6). Pro dokonalou ochranu proti nedovolené manipulaci doporučujeme umístit montážní plomby na obou stranách vodoměru. Na montážní plombě musí být otisknuta značka, která je montážní firmě přidělena OI ČMI a je uvedena v příloze registračního osvědčení.   Montážní firma vyznačí do záručního listu výrobní číslo vodoměru a potvrdí jeho instalaci. Zároveň provede spolu se zákazníkem kontrolu neporušenosti značky shody, zabezpečovací značky, pojistky pod průhledným krytem a montážních plomb.

Jedině obě zaplombovaná šroubení zaručí neovlivnitelnost měření.

 

Obecné dotazy

Jak nejlépe nakoupit vodoměry KADEN?

Máte možnost koupit jednak nové vodoměry, a též i opravené a  přecejchované přímo od nás, nebo si vodoměry Kaden objednat spolu s  montáží, popř. výměnou u montážní odborné firmy. Záleží na podmínkách, jaké Vám montážní odborná firma nabídne.

Pokud je montážní firma plátcem DPH a montuje vodoměry do bytů, pak Vám je vyúčtuje i s montáží se sníženou sazbou DPH .

Chtěli bychom v našem domě provést výměnu vodoměrů za vodoměry KADEN. Nemáme však možnost Vám vodoměry vrátit před montáží.

Nové vodoměry Vám dodáme před výměnou. Na objednávce prosím uveďte, že se jedná o výměnu za vodoměry jiné značky. Po výměně nám použité vrátíte zpět.

Již při fakturaci použijeme cenu s předpokladem vrácení demontovaných vodoměrů. Pokud při vrácení demontovaných vodoměrů vznikne jakýkoliv rozdíl, po dohodě s Vámi provedeme konečné vyúčtování.

Stejně postupujeme i při opravách a následném ověření.

Máme vodoměry KADEN již mnoho let a chtěli bychom zakoupit nové, bude to pro nás výhodné?

Ano, pokud se rozhodnete pro nové vodoměry, můžete nám použité vodoměry KADEN vrátit. Nové vodoměry pak budete mít za velmi zvýhodněnou cenu.

Nové vodoměry Vám dodáme před výměnou, po výměně nám použité vrátíte zpět.

Vrácené vodoměry nesmí mít demontáží poškozené mosazné tělo. Pokud je tělo poškozené (většinou přípojné závity), řešíme to po dohodě s Vámi dodatečným vyúčtováním.

Máme Vaše vodoměry již dlouhou dobu jedná se o starší typy S 040, S 045, vyrobené před rokem 1996. Lze tyto vodoměry ještě opravit?

Ano, tyto vodoměry samozřejmě opravujeme. Garantujeme stejný technologický postup jako u novějších typů. Záruku poskytujeme také v délce 5 let.

Pokud ještě máte stará ručičková počitadla nahrazujeme je automaticky standardními válečkovými, bez navýšení ceny opravy.

Jestliže se rozhodnete pro nové vodoměry, při vrácení starších použitých vodoměrů Kaden Vám poskytneme nové vodoměry Kaden s výraznou slevou.

V našem domě používáme bytové vodoměry již řadu let, nyní jsme se rozhodli již vodoměry neopravovat a zakoupit u Vás nové. Staré vodoměry bychom Vám vrátili. Co musíme udělat?

Zjistěte počet vodoměrů a jejich značku. Pokud máte vodoměry jiné značky, nabízíme nové vodoměry KADEN s výraznou slevou. Pokud vlastníte vodoměry KADEN, můžete dostat od nás nové, také se slevou, a to větší než při vrácení cizích. Použité vodoměry KADEN využijeme k doplnění našeho výměnného fondu.

Nové vodoměry Vám zašleme předem, Vy je při jedné návštěvě montéra vyměníte a staré pošlete zpět k nám, do výrobního závodu. Stejně postupujeme při opravách a přecejchování vodoměrů výměnným způsobem.

Dostal se mi do ruky prospekt od firmy, která nabízí vodoměry jiné značky než Kaden. V prospektu se prezentují jako výrobci. Ve Vašem prospektu jsem se dočetl, že jste jediní výrobci v České republice. Jak to tedy je?

Společnost KADEN-VODOMĚRY vyrábí ryze české vodoměry KADEN již od roku 1992. Všechny dosavadní typové řady jsou vyvinuty v naší společnosti. Při návrhu, vývoji a TPV uplatňujeme CAD systémy, veškerá výrobní dokumentace je zpracována a používána v digitální podobě.

Všechny plastové díly vyrábíme v naší lisovně na moderních vstřikolisech Engel (vybavených velice přesnými počítačovými řídícími jednotkami), za použití vlastních originálních forem. Na výrobu vodoměrů používáme pouze velice kvalitní plasty např.  od firem Sabic (dříve GE-plastics), Hoechst, Atochem,  které zaručují vysokou rozměrovou stálost a dlouhodobou stabilitu ve styku se studenou i teplou vodou.

Mosazné díly vyrábějí podle naší dokumentace kovárny v České republice, Polsku  a v Itálii, obrábění probíhá na CNC víceosých obráběcích centrech, zaručující vysoké nároky na přesnost výroby a dodržení úzkých tolerancí.

Dále nakupujeme některé komponenty od předních evropských výrobců, jedná se o magnety, safírová ložiska, nerezový materiál, silikonové „O“ kroužky, pojistné kroužky apod.

Ostatní vodoměry na našem trhu jsou z dovozu, levnější typy většinou z Asie. Dovozci při ověřování nanejvýš  sesadí spodek a vršek vodoměru – a pokud to nazývají výrobou vodoměrů, lze o pravdivosti tohoto tvrzení s úspěchem pochybovat.  V posledních letech nedochází ani k ověřování dovezených vodoměrů v České republice.

Máme nainstalované vodoměry jiné značky a po více letech jsme se dozvěděli, že při uplatnění záruky budeme platit část nákladů na záruční opravu – něco jako na materiál. Máte to takto podivně zařízeno i u Vašich vodoměrů?

Ne, nemáme.

Na naše vodoměry poskytujeme záruku na výrobní vady po celou dobu platnosti úředního ověření (cejchu) bez jakéhokoliv dalšího omezení. Tato doba je 5 let pro studenovodní i pro teplovodní typy vodoměrů.

To znamená, že po celou záruční dobu ručíme za materiál použitý na vodoměru, za jeho správnou montáž při výrobě a za jeho správnou funkci.

Podmínkou záruky je neporušenost plomby a pojistky, správná montáž vodoměru a instalace v rozvodu vody, jejíž kvalita odpovídá příslušným předpisům pro pitnou vodu (nepřípustné mechanické nečistoty, kovové částečky apod.).

Magnetická odolnost

Jak je to s odolností vodoměrů proti vnějšímu působení magnetického pole?

Ochranu proti ovlivnění chodu magnetickým polem jsme u našich vodoměrů řešili už před mnoha lety. Vyplývalo to z české specifiky dodatečné montáže vodoměrů do bytů na volně nepřístupná místa (za zámky bytů) – tato skutečnost pak přispívá ke snahám o ovlivnění funkce vodoměrů. Od září roku 2000 vyrábíme magneticky odolné provedení, které jsme uvedli na náš trh jako první. Čeští dovozci ve spolupráci se zahraničními výrobci začali řešit tuto problematiku až mnohem později v souvislosti se zvyšováním ceny vody. Řada z nich se s tímto parametrem magnetické odolnosti nevyrovnala dodnes.

Magnetická odolnost různých značek vodoměrů se podstatně liší. V minulosti nebyla žádným předpisem ani normou specifikována. Nyní platí česká norma ČSN EN 14 154, která je českou implementací stejnojmenné normy evropské. Ve třetí části v kap. 6.5 je popsána zkouška vodoměrů s elektronickou částí na magnetickou odolnost. Principem zkoušky je přiložení přesně definovaného magnetu k vodoměru v místě, kde magnet nejvíce ovlivní chod a  při trvalém průtoku (u bytových vodoměrů 1,6 m³/h) nesmí dojít k ovlivnění funkce a úchylce chodu nad povolenou mez.

Požadavky normy jsou však měkké a tato zkouška není zcela reprezentativní. Jednak definovaný magnet má intenzitu magnetického pole na povrchu pouze 90 kA/m a jednak při trvalém průtoku 1,6 m³/h je ovlivnění nejmenší – většinou je průtok při běžném použití vodoměrů v bytech nižší. V praxi lze snadno ovlivnit funkci vodoměru nebo vodoměr úplně zastavit i když výše jmenované zkoušce podle normy několikanásobně vyhoví. Někteří dovozci se při prezentaci svých vodoměrů na tuto normu odkazují a v tabulkách působivě dokazují, kolikrát je jejich vodoměr odolnější než požadavek normy, vodoměr prezentují (poněkud nekorektně – zjevně se jedná o klamavou reklamu) jako zcela antimagnetický (uvedou i nápisem na vodoměru) a  přitom je snadné tyto vodoměry ovlivnit a dokonce i zastavit běžně dostupnými magnety.

Přesvědčit se o magnetické odolnosti je velice snadné v jakékoliv zkušebně vodoměrů, zejména při nižších průtocích, které tvoří většinu běžných pracovních podmínek vodoměrů v  bytech. Porovnávací zkoušku lze provést tak, že na zkušební trať se upnou různé typy vodoměrů a při stejném průtoku (nejlépe na minimálním průtoku – Q1) se zkouší přikládáním postupně silnějších magnetů jejich chod. Každý se přesvědčí, že vodoměry Kaden jsou svou odolností bezkonkurenční a  že s největší pravděpodobností se nepodaří obstarat magnet, který by měl negativní vliv na chod vodoměru Kaden. Takto jednoduše si může vodoměry porovnat každý zájemce.

Korektní nabídka: Provedení této porovnávací zkoušky nabízíme každému zájemci bezplatně v našem Autorizovaném metrologickém středisku a to i na libovolných bytových vodoměrech, které si zájemce přinese.

Mají vodoměry KADEN ochranu proti ovlivnění magnetickým polem?

Naše vodoměry mají zabudovanou velmi účinnou a výjimečnou ochranu proti ovlivnění vnějším magnetickým polem, tvořenou novou konstrukcí magnetické spojky. Toto magneticky odolné provedení vodoměru vyrábíme již od září roku 2000.

Přesvědčit se o magnetické odolnosti je velice snadné v jakékoliv zkušebně vodoměrů, zejména při nižších průtocích, které tvoří většinu běžných pracovních podmínek vodoměrů v bytech. Porovnávací zkoušku lze provést tak, že na zkušební trať se upnou různé typy vodoměrů a při stejném průtoku (nejlépe na minimálním průtoku – Qmin) se zkouší přikládáním postupně silnějších magnetů jejich chod. Každý se přesvědčí, že vodoměry Kaden jsou svou odolností bezkonkurenční a že s největší pravděpodobností se nepodaří obstarat magnet, který by měl negativní vliv na chod vodoměru Kaden. Takto jednoduše si může vodoměry porovnat každý zájemce.

Korektní nabídka: Provedení této porovnávací zkoušky nabízíme každému zájemci bezplatně v našem Autorizovaném metrologickém středisku a to i na libovolných bytových vodoměrech, které si zájemce přinese.

Kromě toho je počítadlo chráněno proti neoprávněné manipulaci kolíčkem , který praskne a indikuje pokus o ovlivnění vodoměru (červený nebo modrý váleček na číselníku vodoměru).

Elektronické vodoměry s dálkovým odečtem

Chtěli bychom častěji sledovat naši spotřebu vody s pomocí Vašich elektronických vodoměrů, je to nějak omezeno např. jen na odečtové období?

Elektronické vodoměry KADEN je možno bez omezení odečítat v kterémkoliv období roku. Komunikace na základě komunikačního protokolu Rcom je oboustranná. Vodoměr je vyzván ke komunikaci odečítací jednotkou (radiomodulem).

Vysílání tedy, na rozdíl od jiných systémů, probíhá pouze v případě potřeby a pouze několik málo vteřin. K dispozici budete mít údaje o spotřebě, dopředném průtoku i k zpětném průtoku, dobu ovlivnění magnetickým polem a řadu dalších údajů k diagnostikování Vašich vodoměrů. Pokud byste chtěli, můžete svoje spotřeby sledovat zpětně, v registrech vodoměru se ukládají spotřeby za posledních 18 měsíců.

Montuje se k elektronickému vodoměru nějaký přídavný radiomodul?

Ne, elektronický vodoměr KADEN je kompaktní vodoměr. Všechny součásti, včetně vysílací a příjímací části, jsou uloženy uvnitř. Jde o jeden metrologicky schválený celek. Velikost vodoměrů je totožná s mechanickým vodoměrem.

Jak je vyřešeno napájení radiomodulu, který se připojuje k počítači a jednotlivých vodoměrů v bytech?

Vodoměr je nápájen lithiovou baterií, která s dostatečnou rezervou zaručuje provoz vodoměru po celou dobu platnosti metrologického ověření, tj.  5  let.  Radiomodul je napájen z USB konektoru počítače.

Zajímáme se o Vaše elektronické vodoměry hlavně proto, že obyvatelé našeho domu nejsou často doma. Odečet celého domu se provádí na několikrát. Odečet a vyúčtování nám provádí servisní organizace, chtěli bychom tento způsob zachovat . Vodoměry jsou naším vlastnictvím.

Při použití elektronických vodoměrů s dálkovým odečtem můžete provádět odečty v kteroukoliv denní či noční dobu, podle Vašich potřeb, během celého roku. Je Vaší volbou dohodnout se servisní organizací způsob odečtů a pokud jste spokojeni, využívat i nadále jejich služeb, tomu nic nebrání.

Máme starší vodoměry KADEN, typu S 050 na studenou vod a typu S 055 na teplou vodu, při výměně bychom chtěli přejít na vaše elektronické vodoměry, někde jsem zaregistroval něco o přestavbě na elektronické?

Ano, tyto typy (S050, S055) je možno přestavět na elektronické. Zpět dostanete elektronický vodoměr s dálkovým odečtem splňující všechny zákonné požadavky a se stejnou zárukou jako nový. Můžeme Vám nabídnout i nové elektronické vodoměry za zvýhodněnou cenu.

Jsme malé společenství vlastníků (4 byty). S Vašimi mechanickými vodoměry jsme zcela spokojeni a chceme je užívat dál. Budou stále ve Vaší nabídce?

Mechanické vodoměry zůstanou i nadále v naší nabídce. Proto jsme také provedli certifikaci přezkoušení typu i u těchto vodoměrů podle nařízení vlády č. 464/2005Sb. Výroba, opravy i servis zůstávají ve stejném rozsahu.

Je možné odečítat elektronické vodoměry z jednoho místa v domě, např. z počítače umístěného v bytě správce?

Vodoměry vysílají s adaptivním výkonem 10 mW a dosah radiové komunikace je dán objektem, ve kterém jsou namontovány. Ve většině případů platí, že čím více kovových prvků objekt obsahuje, tím menší dosah, vyplývá to z fyzikálních zákonitostí šíření radiových vln. Nejlépe na tom jsou budovy bez kovových prvků (cihlové, dřevěné), v  panelových domech je dosah menší a nejhorší případ je, když je celá šachta (ve které jsou vodoměry umístěny) kovová. Dosah v konkrétním případě může ovlivnit např. i provedení výtahové šachty (ochrana pletivem) a to jak v negativním smyslu, tak i v kladném – šachta výtahu může též šíření radiového signálu napomoci. Bude tedy záležet na konkrétním domě, kde budou vodoměry namontovány.

Z výše uvedeného vyplývá, že dosah radiové komunikace značně závisí na konkrétních podmínkách. Naši zákazníci oceňují pochůzkový způsob radiového odečtu našich elektronických vodoměrů a jeho nezávislost v čase, bez nutnosti vstupovat do bytů.